obchod@ztrade.cz 731 648 024 (PO-PÁ 7:00-17:00)
Doprava od 49 Kč a pro objednávky nad 1 000 Kč doprava zdarma.

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Z – TRADE s. r. o., se sídlem třída Soukenická 93, Olivětín, 550 01, Broumov, IČ 45537143, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1676 (dále jen „Z – TRADE“ nebo „Správce“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro Z – TRADE  prioritou.

Z – TRADE je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů:

 • registrovaných zákazníků (nakupujících),
 • neregistrovaných zákazníků (nakupujících), uživatelů e-shopu,
 • ze strany Z – TRADE během plnění smluv s obchodními partnery,
 • uchazečů o zaměstnání,
 • za účelem marketingu, zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy,
 • prováděné Z – TRADE během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je Z – TRADE („Webové stránky“).

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností Z – TRADE zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv se zákazníky, uživateli e-shopu, obchodními partnery Z – TRADE);
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • Ochrana oprávněného zájmu Správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů Z – TRADE, například ochrana Webových stránek a sítě Z – TRADE před zneužitím, provoz kamerového systému v prodejnách);
 • Efektivní komunikace a vedení e-shopu (zejména k zobrazení nákupní historie, usnadnění „oživení“ již vytvořené objednávky, uchování Vašich preferencí a časových úspor při tvorbě nové objednávky apod.);
 • Vyřizování požadavků doručených prostřednictvím e-mailu;
 • Marketing a cílení reklamy – Pokud neodmítnete, může Správce na základě oprávněného zájmu zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu (tj. zasílání obchodních sdělení týkajících se obdobných výrobků a služeb svým zákazníkům), pro tyto účely může Správce využívat i nástrojů umožňujících segmentaci (tj. rozdělení zákazníků na skupiny podle předem stanovených kritérií, většinou dle nákupní historie, věku, pohlaví apod.) – proti využití nástrojů segmentace můžete vnést námitku; z odběru obchodních sdělení se můžete jednoduše odhlásit tím, že kliknete na odkaz „odhlásit“ v patičce každého obchodního sdělení, případně zasláním e-mailu na adresu obchod@ztrade.cz;
 • Marketingové soutěže organizované Správcem, osobní údaje zpracovávané pro účely organizace a vyhodnocení soutěže;
 • Retargeting/remarketing: Webové stránky Správce využívají technologie retargetingu a remarketingu od externích poskytovatelů; ty umožňují zobrazit návštěvníkům Webových stránek, kteří projevili zájem o produkty Správce, reklamy Z – TRADE na webových stránkách těchto poskytovatelů;
 • Zlepšování služeb, tj. k optimalizaci Webových stránek může Správce využívat nástroje pro analýzu Google Analytics, Facebook Analytics apod.;
 • Zákaznická hodnocení zboží a služeb prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Z – TRADE  je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů

Účely zpracování:

Jméno a příjmení

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu, Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Marketing a cílení reklamy, Marketingové soutěže

Kontaktní adresa

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

E-mail

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu, Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Marketing a cílení reklamy, Marketingové soutěže, Zákaznická hodnocení zboží a služeb

Telefonní číslo

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce, Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Marketing a cílení reklamy, Marketingové soutěže

Oslovení

Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Marketing a cílení reklamy, Marketingové soutěže (žena/muž)

Číslo účtu

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

IČO

Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu Správce

Datum narození (dobrovolné)

Zasílání obchodních sdělení, Marketing a cílení reklamy, Marketingové soutěže

Informace o nákupní historii a oblíbených vůních

Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Marketing a cílení reklamy, Marketingové soutěže

Uživatelské jméno a heslo

Plnění smlouvy (založení zákaznického účtu)

Informace uvedené v životopise

Opatření před uzavřením smlouvy (v případě uchazečů o zaměstnání)

Kamerové záznamy

Ochrana oprávněného zájmu Správce

Informace získané prostřednictvím cookies (IP adresa, časové razítko, informace o webovém prohlížeči apod.)

Zlepšování služeb, Marketing a cílení reklamy

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci Z – TRADE, které jsou nezbytné pro zajištění distribuce a dodání zboží a zajištění souvisejících služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení a cílení reklamy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte Z – TRADE souhlas se zpracováním osobních údajů, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován na dobu 5 let nebo do jeho odvolání.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ NAKUPUJÍCÍCH BEZ REGISTRACE

V zájmu vyloučení pochybností vezměte na vědomí, že i v případě, pokud na Webových stránkách nakoupíte zboží bez registrace, je Správce oprávněn nebo povinen zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely (i) zajištění dodávky zboží a souvisejících služeb, (ii) plnění právních povinností a (iii) naplnění oprávněného zájmu Z-Trade (tj. přímý marketing, pokud jste ho neodmítl/a). V případě, že se rozhodnete registrovat později (tj. až po provedení nákupu nebo nákupů zboží bez registrace), Správce Vám v zájmu usnadnění objednávek umožní i zobrazení Vaší nákupní historie vytvořené na základě předchozích objednávek.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti Z – TRADE  jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Z – TRADE, případně dalším správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na dodání zboží/služeb, realizaci plateb, zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu nebo poskytující marketingové služby či služby zjišťování zákaznických hodnocení. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů Z – TRADE je dostupný na vyžádání prostřednictvím e-mailu obchod@ztrade.cz.

Z – TRADE je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

 

 

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů Z – TRADE, dopravců a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s Z – TRADE, popř. jiné údaje, které Z – TRADE obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije Z – TRADE za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že Z – TRADE bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností Z – TRADE své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s Z – TRADE.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je Z – TRADE povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování

Doba uchování

Plnění smlouvy

po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy / v případě neregistrovaných zákazníků po dobu 10 let od nákupu zboží

Plnění právních povinností

po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

Ochrana oprávněného zájmu Správce

maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem

v případě záznamů z kamerových systémů po dobu uvedenou v samostatné informaci, která je dostupná na monitorovaném místě; nevznikne-li potřeba uchovávat záznamy po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem/situací, jedná se o dobu do 72 hodin

Vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu

po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku

Efektivní komunikace a vedení e-shopu

maximálně po dobu 5 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním

Marketing a cílení reklamy

po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*

Opatření před uzavřením smlouvy

po dobu jednání o uzavření smlouvy (po dobu výběrového řízení)

Marketingové soutěže

po dobu organizace a vyhodnocení soutěže, dále (osobní údaje oceněných) po dobu danou právními předpisy nebo po dobu 3 roky – v závislosti na typu soutěže; konkrétní doba je vždy uvedena v rámci pravidel příslušné soutěže

Retargeting/remarketing

doba zpracování je závislá na využití konkrétních nástrojů, tj. cookies, informace o životnosti souborů cookies je uvedena v odkazu na nastavení cookies, který je trvale umístěn v levém dolním rohu Webových stránek

Zlepšování služeb

doba zpracování je závislá na využití konkrétních nástrojů, tj. cookies, informace o životnosti souborů cookies je uvedena v odkazu na nastavení cookies, který je trvale umístěn v levém dolním rohu Webových stránek

Zákaznická hodnocení zboží a služeb

po dobu maximálně 3 roky

* Z – TRADE je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

POUŽITÍ COOKIES

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Webových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Webové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Webových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

 

 

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Webové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Webové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Webové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Webové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

Z – TRADE soubory cookies používá v případě, že navštívíte Webové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Cookies třetích stran

Společnost Z – TRADE  může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. e-mailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto Stránek.

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií

Nastavení souborů cookies můžete zvolit prostřednictvím banneru, který se zobrazí při první návštěvě Webových stránek, nastavení souborů cookies můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu na nastavení cookies, který je trvale umístěn v levém dolním rohu Webových stránek. Pokud ale Z – TRADE nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

Obecně lze nastavení soukromí provést také ve Vašem počítači. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách:

Aktuální konkrétní přehled cookies naleznete v odkazu na nastavení cookies, který je trvale umístěn v levém dolním rohu Webových stránek.

PROPOJENÍ NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

Tlačítka sociálních sítí jsou na Webových stránkách umístěna, zejména pro možnost interakce se sociálními sítěmi, abychom Webové stránky učinili zajímavější. Spojení s příslušnou sociální sítí nastane, pouze pokud aktivně kliknete na příslušné tlačítko. V tomto případě Váš webový prohlížeč zahájí připojení k serverům příslušné sociální sítě. Nastavení se řídí zásadami příslušné sociální sítě, na které nemáme vliv.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Propojení na internetové stránky jiných subjektů je na našich Webových stránkách umístěno, zejména proto, abychom naše Webové stránky uničili zajímavější pro Vás jako uživatele. Přesměrování na příslušnou webovou stránkou nastane, pouze pokud aktivně kliknete na odkaz. V tomto případě Váš webový prohlížeč otevře příslušnou webovou stránku. Nastavení se řídí zásadami příslušné webové stránky, na které nemáme vliv.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás Z – TRADE zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás Z – TRADE zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. Z – TRADE opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, Z – TRADE vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování Z – TRADE neukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po Z – TRADE požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby Z – TRADE Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, Z – TRADE Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů Z – TRADE. V případě, že Z – TRADE neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

Námitku můžete vznést také proti využití segmentace pro účely zasílání obchodních sdělení.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla Z – TRADE nebo e-mailem na obchod@ztrade.cz. Z – TRADE si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Datum poslední aktualizace říjen 2022

 

Všechna práva vyhrazena © Millefiori.cz 2024